मुदत ठेव योजना

FD

मुदत

व्याज   दर

४६ दिवस ७ %
१८१ दिवस ९%
१ वर्ष १० %
२ वर्ष १०.५ %
३ वर्ष १०.५ %
५ वर्ष ११ %

  • १ वर्षावरील मुदत ठेवीवर ज्येष्ठ नागरीकांना अर्धा टक्का जादा व्याजदर
  • वरील प्रमाणे गुंतवणुक रकमेवर गरज लागल्यास तात्काळ ८०% रक्कम मुदत ठेव तारण कर्ज म्हणुन घेता येते.
(नियम व अटी लागू)