मासिक व्याजप्राप्ती ठेव योजना

3

 

एक रकमी ठेव गुंतवणुक

दरमहा मिळणारे व्याज

सर्वसाधारण ठेवीदार

ज्येष्ठ नागरीक

५०,०००/- ३५०/- ४००/-
७५,०००/- ५२५/- ६००/-
१,००,०००/- ७००/- ८००/-
१,२५,०००/- ८८०/- ९९०/-
१,५०,०००/- १,०५०/- १,१५०/-